Академія
рекреаційних технологій і права

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України з проведення акредитаційної експертизи з галузі знань 01 «Освіта» спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» другого (магістерського) рівня вищої освіти у Приватному вищому навчальному  закладі «Академія рекреаційних технологій і права».

Висновок експертної комісії про підсумки чергової акредитаційної експертизи
Заклад освіти: Приватний вищий навчальний заклад «Академія рекреаційних технологій і права»
Галузь знань: 0201 «Культура»
Напрям підготовки: 6.020105 «Документознавство та інформаційна
діяльність»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України з проведення
акредитаційної експертизи з галузі знань 1801 «Специфічні категорії»
спеціальності 8.18010021 «Педагогіка вищої школи» освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр» у Приватному вищому навчальному закладі «Академія рекреаційних технологій і права»


Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи Заклад освіти: Приватний вищий навчальний заклад «Академія рекреаційних технологій і права»
галузь знань: 1401 «Сфера обслуговування»
напрям підготовки:6.140103 «Туризм»
освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр